Sessie B: Strategisch Portfoliomanagement als katalysator voor de energietransitie

Overheden die de energietransitie stimuleren krijgen te maken met veel projecten en programma’s die bijdragen aan verschillende doelen van de energietransitie. Hoe zorg je dat de juiste projecten worden gestart en hoe beheers je die projecten qua tijd en geld? Én: hoe bepaal je smart doelen voor de energietransitie en hoe monitor je of en wanneer die worden bereikt?

Strategisch Portfoliomanagement biedt daarvoor concrete handvatten. In deze presentatie worden de deelnemers meegenomen in de elementen van Strategisch Portfoliomanagement en hoe daarvan gebruik te maken in de praktijk van de energietransitie. Praktijkvoorbeeld is gemeente Tilburg.

‘Bridging’ in het publieke domein

In de financiering van verduurzaming draait het erom dat partijen elkaar vinden en samen tot vernieuwende inzichten komen. Om de ambitieuze klimaatdoelen van Parijs te realiseren, neemt BNG Bank haar rol om bruggen te slaan in het bouwen van partnerships. Financiering is in het publieke domein een belangrijk instrument om impact te maken, bijvoorbeeld voor verduurzaming van de portefeuilles van woningcorporaties en voor verduurzaming van vastgoed in de zorg- of onderwijssector. BNG Bank is ook in een vroeg stadium sparring partner voor de opgave voor gemeenten om warmtenetten te realiseren. Zo werkt BNG Bank continu samen met klanten aan maatschappelijke impact.

Sessie A: De warmtetransitie versnellen: publieke infrastructuur en scenario’s voor financiering

We zien een grote potentie voor warmtenetten in Nederland, als alternatief voor aardgas, juist in stedelijke gebieden en op plaatsen waar huizen dicht bij elkaar staan. Hoe ziet het groeipad naar de realisatie van een warmtenet eruit? Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn voor gemeenten interessant en wat betekent dat voor de financiering ervan? BNG Bank neemt je mee en brengt overzicht in de voor- en nadelen van samenwerkingsmogelijkheden en modellen.

In één lange sprint naar Parijs

Frenk van der Vliet, chief commercial officer van de NWB Bank, vertelt hoe zijn bank samen met haar klanten gaat proberen om zo snel mogelijk de klimaatdoelen van Parijs te halen. De NWB Bank heeft als een van de eerste banken een klimaatactieplan gepubliceerd. Daarin staat dat de bank zijn klanten actief gaat stimuleren om verder te verduurzamen. De route en de geschatte aankomsttijd in Parijs zijn bekend”, maar de bank moedigt al haar klanten aan om nu al de sprint in te zetten om zo het snelste tijdschema te verslaan!

Sessie B: Duurzame financiering van de energietransitie

Terwijl de druk toeneemt om steeds sneller te verduurzamen, blijft het in veel gevallen nog een lastige puzzel om duurzaamheidsprojecten financieel rond te krijgen. Uitdagingen zijn vollooprisico’s, afschrijvingstermijnen en garantstellingen. Gelukkig zijn er ook oplossingsrichtingen.

  • Hoe zorgen we voor financiële zekerheid?
  • Hoe houden we de kosten voor burgers behapbaar?
  • Welke rol is er weggelegd voor het Rijk, gemeenten en provincies?

In deze masterclass delen financieringsspecialisten van de NWB Bank hun kennis en ervaring met de inzet van duurzame financieringsvormen.

Klimaatbeleid: hoe inspanningen van het Rijk, lokale overheden en private partijen elkaar versterken bij het realiseren van de klimaatdoelen.

Met de klimaat- en energieparagraaf van het Coalitieakkoord verhoogt het kabinet haar klimaatambities. Het streefdoel van 49% reductie in 2030 wordt vervangen door een streefdoel van tenminste 55% reductie. Het doel van 95% reductie in 2050 wordt aangescherpt tot een verplichting voor Nederland om in 2050 de netto-uitstoot van broeikasgassen tot nul te reduceren. Om deze doelen te realiseren zet het kabinet in op een mix van normeren, beprijzen en subsidiëren. Naast de bestaande financiële instrumenten, zoals de subsidieregeling SDE++, stelt het kabinet hier middelen voor beschikbaar via het Klimaatfonds. Lokale overheden en private partijen spelen een cruciale rol om de klimaatdoelen te realiseren. Hoe kunnen de inspanningen van het Rijk, lokale overheden en private partijen elkaar versterken bij het realiseren van de nationale klimaatdoelen?

Parijs is nog ver, er kan nog veel gebeuren

Plenaire afsluiting door Dolf Jansen in gesprek met Joop Zoetemelk.

Niemand anders dan Joop Zoetemelk weet beter dat er op de lange weg naar Parijs nog vele heuvels te beklimmen zijn. Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe houd je het hoofd koel en hoe speel je het spel slim? Joop geeft ons wijze lessen mee naar huis. 

Hoe kan publiek kapitaal slim worden ingezet?

Na een aantal decennia van kapitalisme is de schaarste nu omgedraaid: financieel kapitaal moet worden omgezet in natuurlijk kapitaal. Econoom Herman Wijffels deelt zijn visie op de mogelijkheden voor Nederland. Hoe kan er met publieke middelen een zo groot mogelijke stroom aan private middelen worden ingezet? En welke de rol spelen de pensioenfondsen hierin?

Waarom zijn investeringen nodig?

Meteoroloog Gerrit Hiemstra gaat in op de risico’s die we lopen als we geen of te weinig maatregelen nemen. Ons staan periodes van extreme droogte en overvloedige regenval te wachten, om maar te zwijgen over de stijging van de zeespiegel. 

Titel parallel workshop 5

De lant esequod itibus. Piendem poritet ex eaquatem esequia core vero minctini odis es dolupta tiaessi magnamus, esed ut optae modisint maio. Et alique volorum voluptat volut quame que magnist aped et quatis mostis dolupta quas dolorem animolessi adis mi, tem laut apis nobis aute quia doluptatem atem everunt earume diam, sus num eturest reratem sinullabo. It eos ducius ad ea volorem pelesendus et ex etur sandelia quam, sitaect atiorem. Namet vendelecta nus, quia ipsanti omnis estiur rehentestiis poremporro explis num atem fuga. Sa voloreperum reic tori rem vel mo quiae quam esciunt elenemperunt autae. Ut eius et quam iuntiusandis etur?

Et fugit aut est enda verit, ex estisi sint occum asperature nos autemqui doloratus, qui in exceatis nos et lautet latem vitiunt ipicim reicipicitis ullore cusam, sundisquam vel magnatectur mint, sim ex evera qui si iume essi bea si quis quunt lam et andernat officatur renitas aut inturit dolectur. Et fugit aut.