Het programma

Wanneer: 29 september 2022
Waar: Omnisport, Apeldoorn

09:30 - 10:00 uur

Ontvangst en registratie

10:00 - 10:05 uur

Opening

Plenaire opening door Dolf Jansen.

10:05 - 10:20 uur

Waarom zijn investeringen nodig?

Gerrit Hiemstra meteoroloog

Meteoroloog Gerrit Hiemstra gaat in op de risico’s die we lopen als we geen of te weinig maatregelen nemen. Ons staan periodes van extreme droogte en overvloedige regenval te wachten, om maar te zwijgen over de stijging van de zeespiegel. 

10:20 - 10:35 uur

Klimaatbeleid: hoe inspanningen van het Rijk, lokale overheden en private partijen elkaar versterken bij het realiseren van de klimaatdoelen.

Niels Kastelein directeur Klimaat; ministerie van Econimische Zaken en Klimaat

Met de klimaat- en energieparagraaf van het Coalitieakkoord verhoogt het kabinet haar klimaatambities. Het streefdoel van 49% reductie in 2030 wordt vervangen door een streefdoel van tenminste 55% reductie. Het doel van 95% reductie in 2050 wordt aangescherpt tot een verplichting voor Nederland om in 2050 de netto-uitstoot van broeikasgassen tot nul te reduceren. Om deze doelen te realiseren zet het kabinet in op een mix van normeren, beprijzen en subsidiëren. Naast de bestaande financiële instrumenten, zoals de subsidieregeling SDE++, stelt het kabinet hier middelen voor beschikbaar via het Klimaatfonds. Lokale overheden en private partijen spelen een cruciale rol om de klimaatdoelen te realiseren. Hoe kunnen de inspanningen van het Rijk, lokale overheden en private partijen elkaar versterken bij het realiseren van de nationale klimaatdoelen?

10:35 - 10:50 uur

Hoe kan publiek kapitaal slim worden ingezet?

Na een aantal decennia van kapitalisme is de schaarste nu omgedraaid: financieel kapitaal moet worden omgezet in natuurlijk kapitaal. Econoom Herman Wijffels deelt zijn visie op de mogelijkheden voor Nederland. Hoe kan er met publieke middelen een zo groot mogelijke stroom aan private middelen worden ingezet? En welke de rol spelen de pensioenfondsen hierin?

10:50 - 11:05 uur

‘Bridging’ in het publieke domein

Gita Salden CEO; BNG Bank

In de financiering van verduurzaming draait het erom dat partijen elkaar vinden en samen tot vernieuwende inzichten komen. Om de ambitieuze klimaatdoelen van Parijs te realiseren, neemt BNG Bank haar rol om bruggen te slaan in het bouwen van partnerships. Financiering is in het publieke domein een belangrijk instrument om impact te maken, bijvoorbeeld voor verduurzaming van de portefeuilles van woningcorporaties en voor verduurzaming van vastgoed in de zorg- of onderwijssector. BNG Bank is ook in een vroeg stadium sparring partner voor de opgave voor gemeenten om warmtenetten te realiseren. Zo werkt BNG Bank continu samen met klanten aan maatschappelijke impact.

11:05 - 11:20 uur

Paneldiscussie olv Dolf Jansen

11:20 - 11:45 uur

Koffie- en theepauze

11:45 - 12:45 uur

Sessie A: Kapitaal bepaalt

Jacqueline van den Ende CEO; Carbon Equity

Jacqueline van den Ende gelooft erin dat investeren in technologie en infrastructuur key is om op de lange termijn duurzame impact te maken. Hierbij spelen financials een cruciale rol, omdat zij immers bepalen waar er wordt geïnvesteerd. Voor veel projecten is publiek geld nodig om de grootste risico’s voor private investeerders weg te nemen. Inmiddels zijn er meerdere voorbeelden van publiek-private samenwerkingen, die nu al impact maken. Jacqueline laat in deze sessie zien:

  • Wat klimaat technologie is en welke technologische ontwikkelingen het meest bepalend zullen zijn voor de energie transitie
  • Hoe klimaattechnologie gefinancierd wordt
  • Hoe groot de rol van de overheid kan zijn om klimaatinvesteringen te doen versnellen;
  • Dat door burgers te betrekken in investeringen er (nog) meer funding los kan komen

Sessie B: Duurzame financiering van de energietransitie

Peter Borghstijn project Finance Manager; NWB Bank
Aard Kluck account manager Public Finance; NWB Bank

Terwijl de druk toeneemt om steeds sneller te verduurzamen, blijft het in veel gevallen nog een lastige puzzel om duurzaamheidsprojecten financieel rond te krijgen. Uitdagingen zijn vollooprisico’s, afschrijvingstermijnen en garantstellingen. Gelukkig zijn er ook oplossingsrichtingen.

  • Hoe zorgen we voor financiële zekerheid?
  • Hoe houden we de kosten voor burgers behapbaar?
  • Welke rol is er weggelegd voor het Rijk, gemeenten en provincies?

In deze masterclass delen financieringsspecialisten van de NWB Bank hun kennis en ervaring met de inzet van duurzame financieringsvormen.

12:45 - 13:45 uur

Lunchpauze

13:45 - 14:45 uur

Sessie A: “Afslag Parijs gemist”

Ferdinand Diermanse senior consultant/researcher; Deltares
Sien Kok promovenda; Deltares en Wageningen Universiteit

Parijs is nog ver… maar wat als we de juiste afslag missen en het doel niet halen? Dan wordt het dus nog warmer, stijgt de zeespiegel sneller en nemen extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en langdurig droge perioden in frequentie toe. Dat vraagt om grootschalige aanpassingen aan onze leefomgeving. Hoe kunnen we daarop anticiperen, zonder daarbij achteraf gezien onnodige investeringen te doen? Deze sessie gaat in op de uitdagingen die klimaatverandering met zich mee brengt en mogelijke oplossingsrichtingen.  

  • Hoe kiezen we de beste oplossing en hoe kunnen we de rekening betalen? 
  • Waar zien we kansen voor klimaatadaptatie en wat zijn eventuele meekoppelkansen met andere transities? 
  • Welke uitdagingen zijn er bij de praktische uitvoering? 

Sessie B: Uw financiële data brengt Parijs duurzaam dichterbij!

Teun van der Linden director commerce; SpendLab

Hoe kan financiële data uw organisatie verder helpen met het inzichtelijk maken van duurzaamheidstargets? Door met een nieuwe blik naar de bestaande financiële data en administratieve processen te kijken ontstaan er diepgaande inzichten en antwoorden op de mate van duurzaamheid binnen uw organisatie.

In de afgelopen periode zijn we met meer dan 15 decentrale overheden aan het anticiperen op de veranderende regelgeving omtrent horizontaal toezicht en de rechtmatigheidsverantwoording. We delen erg graag de recente resultaten en bevindingen met u, alsook de benodigde wijze van verantwoording welke gemeenten kunnen hanteren naar de centrale overheid.

Daarnaast zullen we aan de hand van (internationale) commerciële organisaties laten zien hoe financiële data een ondersteunende rol kan bieden in het verzorgen van ESG-rapporteringen. Middels deze praktische inzichten gaan Teun van der Linden, Andre Weitjens en Ronald Dohmen van SpendLab en Lenny van Klink van Salacia Solutions graag met u in gesprek, hoe de verschillende duurzaamheidsvraagstukken beantwoord kunnen worden op basis van data.

14:45 - 15:00 uur

Koffie to go

15:00 - 16:00 uur

Sessie A: De warmtetransitie versnellen: publieke infrastructuur en scenario’s voor financiering

Evangelos Dimitrakakis adviseur; BNG Bank

We zien een grote potentie voor warmtenetten in Nederland, als alternatief voor aardgas, juist in stedelijke gebieden en op plaatsen waar huizen dicht bij elkaar staan. Hoe ziet het groeipad naar de realisatie van een warmtenet eruit? Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn voor gemeenten interessant en wat betekent dat voor de financiering ervan? BNG Bank neemt je mee en brengt overzicht in de voor- en nadelen van samenwerkingsmogelijkheden en modellen.

Sessie B: Strategisch Portfoliomanagement als katalysator voor de energietransitie

Jan Bloem senior consultant; Improven

Overheden die de energietransitie stimuleren krijgen te maken met veel projecten en programma’s die bijdragen aan verschillende doelen van de energietransitie. Hoe zorg je dat de juiste projecten worden gestart en hoe beheers je die projecten qua tijd en geld? Én: hoe bepaal je smart doelen voor de energietransitie en hoe monitor je of en wanneer die worden bereikt?

Strategisch Portfoliomanagement biedt daarvoor concrete handvatten. In deze presentatie worden de deelnemers meegenomen in de elementen van Strategisch Portfoliomanagement en hoe daarvan gebruik te maken in de praktijk van de energietransitie. Praktijkvoorbeeld is gemeente Tilburg.

16:00 - 16:20 uur

In één lange sprint naar Parijs

Frenk van der Vliet CCO; NWB Bank

Frenk van der Vliet, chief commercial officer van de NWB Bank, vertelt hoe zijn bank samen met haar klanten gaat proberen om zo snel mogelijk de klimaatdoelen van Parijs te halen. De NWB Bank heeft als een van de eerste banken een klimaatactieplan gepubliceerd. Daarin staat dat de bank zijn klanten actief gaat stimuleren om verder te verduurzamen. De route en de geschatte aankomsttijd in Parijs zijn bekend”, maar de bank moedigt al haar klanten aan om nu al de sprint in te zetten om zo het snelste tijdschema te verslaan!

16:20 - 16:45 uur

Parijs is nog ver, er kan nog veel gebeuren

Joop Zoetemelk oud-wielrenner

Plenaire afsluiting door Dolf Jansen in gesprek met Joop Zoetemelk.

Niemand anders dan Joop Zoetemelk weet beter dat er op de lange weg naar Parijs nog vele heuvels te beklimmen zijn. Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe houd je het hoofd koel en hoe speel je het spel slim? Joop geeft ons wijze lessen mee naar huis. 

16:45 - 18:00 uur

Netwerkborrel