Het programma

Wanneer: 29 september 2022
Waar: Ominsport, Apeldoorn

09:30 - 10:00 uur

Ontvangst en registratie

10:00 - 10:10 uur

Opening

Plenaire opening door Dolf Jansen.

10:10 - 10:30 uur

Waarom zijn investeringen nodig?

Gerrit Hiemstra meteoroloog

Meteoroloog Gerrit Hiemstra gaat in op de risico’s die we lopen als we geen of te weinig maatregelen nemen. Ons staan periodes van extreme droogte en overvloedige regenval te wachten, om maar te zwijgen over de stijging van de zeespiegel. 

10:30 - 11:00 uur

Hoe kan publiek kapitaal slim worden ingezet?

Na een aantal decennia van kapitalisme is de schaarste nu omgedraaid: financieel kapitaal moet worden omgezet in natuurlijk kapitaal. Econoom Herman Wijffels deelt zijn visie op de mogelijkheden voor Nederland. Hoe kan er met publieke middelen een zo groot mogelijke stroom aan private middelen worden ingezet? En welke de rol spelen de pensioenfondsen hierin?

11:00 - 11:20 uur

Financiële governance van het klimaatfonds

Regine Doornbos-Neyt directeur Financieel Economische Zaken

Regine Doornbos-Neyt is directeur Financieel-Economische Zaken (FEZ) bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Om de klimaatdoelen uit het Coalitieakkoord en de transitie richting klimaatneutraliteit in 2050 te realiseren zijn de komende jaren forse investeringen nodig. Met het klimaat- en transitiefonds van in totaal circa 35 miljard euro tot en met 2030 voorziet het kabinet in deze investeringsbehoefte. Een doelmatige en doeltreffende besteding van alle middelen is essentieel om te zorgen dat de klimaatdoelen binnen bereik blijven. FEZ ziet hierop toe. In de uitwerking van het fonds zal aandacht zijn voor een integrale afweging hoe investeringen uit het fonds zo goed mogelijk bijdragen aan de energietransitie. Zoals afgesproken in het Coalitieakkoord zal het klimaat- en transitiefonds een robuust mechanisme en governance van besluitvorming krijgen met stevige parlementaire controle op de besteding van middelen.  

11:20 - 11:45 uur

Koffie- en theepauze

11:45 - 12:45 uur

Sessie A: Kapitaal bepaalt

Jacqueline van den Ende co-founder Carbon Equity

Jacqueline van den Ende gelooft erin dat investeren in technologie en infrastructuur key is om op de lange termijn duurzame impact te maken. Hierbij spelen financials een cruciale rol, omdat zij immers bepalen waar er wordt geïnvesteerd. Voor veel projecten is publiek geld nodig om de grootste risico’s voor private investeerders weg te nemen. Inmiddels zijn er meerdere voorbeelden van publiek-private samenwerkingen, die nu al impact maken. Jacqueline laat in deze sessie zien:

 • Wat klimaat technologie is en welke technologische ontwikkelingen het meest bepalend zullen zijn voor de energie transitie
 • Hoe klimaattechnologie gefinancierd wordt
 • Hoe groot de rol van de overheid kan zijn om klimaatinvesteringen te doen versnellen;
 • Dat door burgers te betrekken in investeringen er (nog) meer funding los kan komen

Sessie B: Duurzame financiering van de energietransitie

Peter Borghstijn Project Finance Manager bij NWB Bank
Aard Kluck Account Manager Public Finance bij NWB Bank

Terwijl de druk toeneemt om steeds sneller te verduurzamen, blijft het in veel gevallen nog een lastige puzzel om duurzaamheidsprojecten financieel rond te krijgen. Uitdagingen zijn vollooprisico’s, afschrijvingstermijnen en garantstellingen. Gelukkig zijn er ook oplossingsrichtingen.

 

 • Hoe zorgen we voor financiële zekerheid?
 • Hoe houden we de kosten voor burgers behapbaar?
 • Welke rol is er weggelegd voor het Rijk, gemeenten en provincies?

 

In deze masterclass delen financieringsspecialisten van de NWB Bank hun kennis en ervaring met de inzet van duurzame financieringsvormen.

12:45 - 13:45 uur

Lunchpauze

13:45 - 14:45 uur

Sessie A: “Afslag Parijs gemist”

Ferdinand Diermanse Senior consultant/researcher bij Deltares
Sien Kok promovenda bij Deltares en Wageningen Universiteit

Parijs is nog ver… maar wat als we de juiste afslag missen en het doel niet halen? Dan wordt het dus nog warmer, stijgt de zeespiegel sneller en nemen extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en langdurig droge perioden in frequentie toe. Dat vraagt om grootschalige aanpassingen aan onze leefomgeving. Hoe kunnen we daarop anticiperen, zonder daarbij achteraf gezien onnodige investeringen te doen? Deze sessie gaat in op de uitdagingen die klimaatverandering met zich mee brengt en mogelijke oplossingsrichtingen.  

 • Hoe kiezen we de beste oplossing en hoe kunnen we de rekening betalen? 
 • Waar zien we kansen voor klimaatadaptatie en wat zijn eventuele meekoppelkansen met andere transities? 
 • Welke uitdagingen zijn er bij de praktische uitvoering? 

Sessie B: Droogte een luxeprobleem?

Niko Wanders universitair docent hydrological extremen en klimaatverandering aan de universiteit Utrecht

Niko Wanders doet onderzoek naar de gevolgen van droogte voor de toekomstige zoetwaterbeschikbaarheid, het voorspellen van droogte en de invloed van menselijk handelen op de beschikbare hoeveelheden water en adviseert het minsterie IenW, Rijkswaterstaat, Provincies en Waterschappen. In deze sessie zal hij: 

 • Inzicht geven in de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap; 
 • Oplossingsrichtingen gevenvoor droogte op zowel bestuurlijk, maatschappelijk en economisch vlak 
 • Inzichtelijk maken van de financiële keuzes die noodzakelijk zijn voor een klimaatrobust watersysteem 
14:45 - 15:00 uur

Koffie to go

15:00 - 16:00 uur

Deelsessie ronde 3

16:00 - 16:20 uur

In één lange sprint naar Parijs

Frenk van der Vliet CCO NWB Bank

Frenk van der Vliet, chief commercial officer van de NWB Bank, vertelt hoe zijn bank samen met haar klanten gaat proberen om zo snel mogelijk de klimaatdoelen van Parijs te halen. De NWB Bank heeft als een van de eerste banken een klimaatactieplan gepubliceerd. Daarin staat dat de bank zijn klanten actief gaat stimuleren om verder te verduurzamen. De route en de geschatte aankomsttijd in Parijs zijn bekend”, maar de bank moedigt al haar klanten aan om nu al de sprint in te zetten om zo het snelste tijdschema te verslaan!

16:20 - 16:45 uur

Parijs is nog ver, er kan nog veel gebeuren

Joop Zoetemelk oud-wielrenner

Plenaire afsluiting door Dolf Jansen in gesprek met Joop Zoetemelk.

Niemand anders dan Joop Zoetemelk weet beter dat er op de lange weg naar Parijs nog vele heuvels te beklimmen zijn. Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe houd je het hoofd koel en hoe speel je het spel slim? Joop geeft ons wijze lessen mee naar huis. 

16:45 - 18:00 uur

Netwerkborrel